BJK’s historia

Nedan är en sammanställning av Bengt Vineberg om BJK:s tidiga år. Observera att föreningen idag är betydligt mer demokratisk och välkomnar alla som medlemmar.

Kort om klubbens historia
Många är de som förvånande höjer på ögonbrynen när de fått veta att båtklubben i Grebbestad heter Bohuslänska Jaktklubben. Bohuslänska – varför det? Det finns väl massor av segelsällskap i Bohuslän! Är inte namnet väl pretentiöst? Och Jakt-klubb! Vad jagar ni?

Ska vi försöka reda ut begreppen en smula. Jakten först! ”Jakt är en enmastad fraktskuta, riggad med gaffelstorsegel, tre försegel och bredfock” säger en uppslagsbok och tillägger: ”Även fartyg som används för sin ägares nöje och som är sjödugligt, beboligt och snabbt”. Det var naturligtvis i den senare bemärkelsen ”Jakt” finns i klubbnamnet, närmast motsvarande det engelska ”Yacht”, fast inte riktigt så fint.

Varför då Bohuslänska? Svaret ges kanske enklast genom att återge en del av ett cirkulärbrev, som initiativtagaren, bankkamrer Wilhelm Reichenberg, Smögen, sände till ett antal personer utefter kusten från Havstenssund till Marstrand. Han skriver den 10 november 1913:

”I och för höjandet av sportsegling vid de Bohuslänska strandlägena, hava några seglingsintresserade från skilda delar av länet bildat en förening härför, kallad Bohuslänska Segeljaktklubben. Visserligen finns fler segelsällskap inom länet. Men som dessas verksamhetsområden hufvudsakligen är förlagt till städerna, vore det nu meningen att få till stånd en sammanslutning emellan seglingsintresserade äfven på andra orter, särskilt de större fiskelägena. En interimsstyrelse har blifvit utsedd och stadgar förslagsvis utarbetade. Med anledning häraf ville jag nu framställa en förfrågan huruvida Ni eventuellt skulle vilja blifva klubbens ombud i Er ort med omnejd, eller om Ni ej skulle vilja åtaga Eder detta, föreslå annan respektabel person, som ville representera Klubben därstädes och verka för dess bästa” – o.s.v. med bland annat besked att första allmänna sammanträdet kommer att hållas någon gång omkring den 20 december.”

Reichenberg skriver samtidigt till några enskilda personer utanför Smögen och erbjuder dem styrelseposter i den påtänkta klubben, bl.a. till bröderna Oswald och Ruthger Lydén i Grebbestad.

Så kom då dagen ”D”,  den 16 december 1913, BJK-s födelsedag.

14 män invaldes i styrelsen. 9 från Smögen, 2 från Lysekil, 1 från vardera Uddevalla, Strömstad och Grebbestad.

Båtbyggnadskommittén  bestod av fem män.

Till mönsterjakt och utlottningsbåt för 1914 beslöts att bygga en moderniserad västkustbåt, s.k ”Spidsgatter” med kamrer Gustav Bundsen i Lysekil som konstruktör.

Förslag till stadgar, innehållande 16 paragrafer, upplästes och godkändes utan ändringar.

Man kan konstatera att bland de valda funktionärerna och inte ens bland de närvarande fanns några fiskare eller andra ”handens män”. Klubben tänktes tydligen bli något av medelklassens eller de något besuttnas lekstuga, vilket också styrks av ryktet att Reichenberg ställts sig tveksam till att fiskare skulle få deltaga i klubbens kappseglingar med sina bruksbåtar.

Stadgarna behandlar bl.a. vilka kriterier en ledamot skall uppfylla för att bli invald. Ledamot som skadar Klubbens anseende eller motverkar dess intressen, kan uteslutas ur klubben. Fartygs intagande i eskadern. Mätningsregler. Utlottningsbåt och vinnarens skyldighet att under minst tre år ha båten inregistrerad i klubbeskadern. En viktig paragraf var den om hur BJK’s manliga såväl som kvinnliga uniform skulle se ut. Till uniformen bör användas svart eller blå halsduk.
Läs mer om regelverket kring klubbens uniform 1913

.Tecknad bild. BJK:s uniform 1913

Vid ett extra sammanträde den 25 september 1914 beslutade man om ett invecklat system med ”meritklasser” för klubbens medlemmar.

Vid samma tillfälle föreslogs ändring av Klubbens namn till Bohuslänska Jaktklubben, vilket godkändes av sammanträdet och konfirmerades sedan av ordinarie höstmöte den 12 december.

Den 31 december skrev Reichenberg ett brev till Herr Botvid Fält i Smögen. ”På förekommen anledning meddelas Eder härmed att Jaktklubbens mössmärke endast skall bäras under segelsäsongen eller under tiden 1 maj – 1 oktober.” Reichenberg skriver vidare i brevet att Herr Fält kan riskera utslutning ur Klubben om ej rättelse sker.

Under de första åren hölls praktiskt taget alla sammanträden i Smögen, där Reichenberg var verksam och större delen av styrelsen var bosatt. Det sista i Smögen dagtecknade protokollet är från den 14 november 1917. Därefter hålls alla sammanträden i Grebbestad. Den 24 oktober 1918 meddelar också Reichenberg att klubbens adress i fortsättningen skall vara Grebbestad. Reichenberg hade flyttat till Göteborgsbankens Grebbestadskontor och ”tagit klubben med sig”. Från att nästan helt ha dominerat styrelsen minskar nu naturligtvis Smögenbornas inflytande, och vid valet 1920 blir bara en ”smögare”, Werner Samuelsson, invald i styrelsen mot sju Grebbestadsbor och ett fåtal från övriga kustorter. Inte heller nämns annat än Grebbestad och någon gång Fjällbacka som regattaplats.

Den 14 juni 1945 leder Reichenberg sitt sista sammanträde, och hans plats i Klubben liksom i Göteborgsbanken övertas av kamrer Nils Engdahl, som sedan kom att kvarstå som klubbens ordförande till 1955.

Men innan dess hade mycket annat hänt. Den 22 augusti 1915 anordnade BJK sin första kappsegling, en distanssegling mellan Lysekil och Smögen, och till den hade så gott som alla segelsällskap mellan Strömstad och Göteborg inbjudits. Tolv båtar deltog och segertiden blev 2 timmar 21 minuter och 32 sekunder.

Medlemsantalet 1917 var, trots den relativt höga årsavgiften av 3 kronor, 293 stycken. Det finns protokollanteckningar från åren 1916 till 1936 att utlottningsbåten max fick kosta Klubben 1000 kronor. Båttyperna varierade mellan en 38 kvm spidsgatter och ”en förstklassig eka”.

En viss ungdomsverksamhet tycks ha förekommit ganska tidigt. I protokoll den 25 september 1914 sägs i § 4: ”Herr Reichenbergs förslag om att medlemmar under 18 år skola räknas som Juniorer godkändes och utsågs Herr Reichenberg att inkomma med förslag till lämplig uniform åt sagda juniorer.”  Symtomatiskt är väl att den första åtgärden består i att ordna uniform åt ungdomarna. Med kännedom om det stora flertalets ekonomi på västkusten under denna tid frågar man sig för vilket slags ungdom uniformen var ämnad.

Något vidare om juniorverksamhet berätta handlingarna inte förrän i april 1935 då protokollet talar om: ” att anordna kappsegling med sedvanlig fest i Charlottenlund och samtidigt utlotta Klubbens juniorbåt”  I maj samma år beslöts att till nästa år som juniorbåt inköpa en ”Hardangersnipa” för 140 kronor.

Grebbestads första lottbåt

I juni 1938 beslöts att under sommaren anordna en seglarskola. Enda villkoret för deltagande i kurser var medlemskap och en ålder ej understigande 15 år. Något mer om ungdomsverksamhet inom klubben finns inte fram till 1950.

13 november 1926 beslöts att anordna en Luciafest. Denna tradition varade i fem år.

Andra tillställningar, som i protokollen ofta kallades ”sedvanliga” var seglarmiddagar  eller supéer på Gästis efter regattorna och en tid även midsommarfester på Gästisrotundan. Efter 1934 ordnades dans och fest i Charlottenlund efter regattorna, och så småningom kom BJK och Badortsföreningen att slå sig samman om olika aktiviteter under Badortens Dag.

1935 beslöt BJK att göra en utflykt till Hjärterön på midsommarafton. Detta fortsatte ett par år, men det var först 1949 som midsommarutflyktens mål blev Otterö med lövad trålare och en armada av fritidsbåtar. Sill och potatis med enskilda tillbehör, dragspel och midsommarstång, bad, dans, lekar och glam. Dessa turer var särskilt uppskattade av badgäster med eller utan egna båtar.

Numera finns knappast någon stående tradition på utflyktsfronten. De flesta har egna båtar och har börjat känna sig alltmer hemma i farvattnen utanför Grebbestad och går nu sina egna vägar till favoritplatserna i skärgården. 

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
On Key

Relaterat

Fixardagar/kvällar

Morbi odio eros, volutpat ut pharetra vitae, lobortis sed nibh. Magna pars studiorum, prodita quaerimus. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.Quo usque tandem